Saturday, May 5, 2018

Phiên âm Hán Việt một số nhân vật

1     Alexander Great     Á Lịch Sơn Đại Đại đế (亚历山大大帝)
2     Jesus Christ     Gia Tô - Cơ Đốc (耶穌·基督)
3     Muhammad     Mục Hãn Mặc Đức (穆罕默德)
4   Śākyamuni     Thích ca Mâu ni Phật (釋迦牟尼佛)
5     Aristotle     Á Lý Sỹ Đa Đức (亚里士多德)
6     Julius Caesar     Vưu Lợi Ô Tư - Khải Tản (尤利乌斯·凱撒)
7     Cleopatra     Khắc Lâu Ba Đặc Lạp (克娄巴特拉)
8     Judas     Du Đại (犹大)
9     Robinson     Lỗ Tân Tốn (魯賓遜   )
10     Colombo     Khả Luân Ba (可倫坡)
11     Marco Polo     Mã Khả - Ba La (马可·波罗)
12     Washington     Hoa Thịnh Đốn (华盛顿)
13     Napoleon     Nã Phá Luân (拿破仑)
14     Alexandre De Rhodes     Á Lịch Sơn - Đắc Lộ (亞歷山德羅)
15     Abraham Lincoln     Á Bá Lạp Hãn - Lâm Khải (亚伯拉罕·林肯)
16     Victoria Queen     Duy Đa Lợi Á (维多利亚)
17     Elizabeth     Y Ly Sa Bạch (伊丽莎白)
18     Beethoven     Bối Đa Phần (贝多芬)
19     Jean-Jacques Rousseau     Nhượng Nha Khắc - Lư Thoa (让-雅克·卢梭)
20     Jean de   La Fontaine     Nhượng Đức - Lạp Phong Đan (让·德·拉封丹)
21     William Shakespeare     Uy Liêm - Sa Sĩ Bỉ Á (威廉·莎士比亚)
22     Mozart     Mộ Trát Đặc (莫扎特)
23     Isaac Newton     Ngải Tát Khắc - Ngưu Đốn (艾萨克·牛顿)
24     Lenin     Liệt Ninh (列宁)
25     Adolf   Hitler     A Đáo Phu - Hy Đặc Lặc (阿道夫·希特勒)
26     Stalin     Tư Đại Lâm (斯大林)
27     Friedrich Engels     Phất Lý Đức Lý Hy - Ân Các Tư (弗里德里希·恩格斯)
28     Karl   Marx     Ca Nhĩ - Mã Khắc Tư (卡爾·馬克思)
29     Einstein     Ái Nhân Tư Thản (爱因斯坦)
30     Camille Desmoulins     Ca Mễ Nhĩ - Đức Mặc Lan (卡米爾·德穆蘭)
31     Mahatma Gandhi     Thánh Hùng Cam Địa (圣雄甘地)
32     Kim   Il-sung     Kim Nhật Thành (金日成)
33     Kim   Jong-il     Kim Chính Nhật (金正日)
34     Kim   Jong-un     Kim Chính Ân (金正恩)
35     Vladimir Putin     Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ - Phổ Kinh (弗拉基米尔·普京)
36     Barack   Obama     Bối Lạp Khắc - Úc Ba Mã (贝拉克·奥巴马)
37     Donald Trump     Đường Nạp - Xuyên Phổ (唐納·川普)
38     Dalai   Lama     Đạt Lại - Lạt Ma (达赖喇嘛)
39     Bill Gates     Bỉ Nhĩ Cái Tỳ (比尔盖茨)
40     John Paul     Ước Hàn - Bảo La (约翰·保罗)
41     Michael   Jackson     Mại Khắc Nhĩ - Kiệt Khắc Tốn (迈克尔·杰克逊)
42     Marilyn   Monroe     Mã Ly Liên - Mông Lộ (玛丽莲·梦露)
43     Maria Ozawa     Tiểu Trạch - Mã Ly Á (小澤瑪麗亞)
44     JAV     Nhật Bản Thành Nhân Thị Tần (日本成人视频)
45     Charles Chaplin     Tra Lý - Trác Biệt Lâm (查理·卓别林)
46     Hatsune Miku     Sơ Âm Vị Lai (初音未來)
47     Leonel Messi      Lai Ngang Nội Nhĩ - Mai Tây (莱昂内尔·梅西)
48      Ronaldo     La Nạp Nhĩ Đa (罗纳尔多)
49      Wayne Rooney     Vi Ân - Lỗ Ni (韦恩·鲁尼)
50      Pelé      Bối Lợi (贝利)

0 comments:

Post a Comment